• Logo

PRIVACYVERKLARING

Laatste datum van herziening: 08/08/2019

1.    WAT WORDT GEDEKT DOOR DEZE PRIVACYVERKLARING?

1.1 Crowne Plaza Brussels Airport (“Holiday Inns of Belgium” - “Wij”) is een business hotel. Wij maken deel uit van de Intercontinental Hotels Group (“IHG”).

1.2 Wij stellen alles in het werk om uw privacy te beschermen en uw persoonsgegevens te verwerken op een open en transparante wijze, in het bijzonder in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (“AVG” of “GDPR”).

Via deze Privacyverklaring wensen wij u te informeren over hoe en waarom wij uw persoonsgegevens verwerken wanneer wij onze activiteiten uitvoeren of wanneer u gebruik maakt van deze website [www.cpbrusselsairport.be], aan wie wij deze informatie doorgeven, wat uw rechten zijn en wie u kunt contacteren voor meer informatie of vragen.

Afhankelijk van de activiteit, kunnen wij optreden als een afzonderlijke verwerkingsverantwoordelijke over uw persoonsgegevens of als een gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke met één of meer van de andere hotels van IHG. Gelieve op de volgende link te klikken om de privacyverklaring van IHG te raadplegen.

1.3    Voor gedetailleerde informatie over de cookies en gelijkaardige technologieën die worden gebruikt op onze webpagina, gelieve de Cookie Policy te raadplegen. 

2.    ANDERE WEBSITES EN SOCIALE MEDIA

2.1    Onze website kan links bevatten naar andere websites. Hoewel wij trachten enkel links te voorzien naar websites die onze hoge standaarden inzake gegevensbescherming delen, zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud en het beleid inzake gegevensbescherming van andere websites. 
Wanneer u deze links op de website aanklikt, raden wij u sterk aan eerst de Privacy Verklaringen op de betrokken websites te lezen alvorens persoonlijke gegevens vrij te geven. 

2.2    Weet dat er, wanneer u onze pagina’s op sociale media bezoekt (Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn), cookies worden gebruikt door deze sociale media. Op basis daarvan kunnen wij informatie bekomen - op een geanonimiseerde wijze - over het publiek dat onze sociale media pagina’s bezoekt.

Voor meer informatie over waarom en hoe uw persoonsgegevens in dat kader verwerkt worden, verwijzen we naar de privacy en de cookie policy’s van de bovenvermelde sociale media: 

2. WAAROM GEBRUIKEN WIJ UW GEGEVENS

2.1 IK BEN EEN HOTELGAST 

2.1.1    Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend voor gerechtvaardigde zakelijke doeleinden. Deze doeleinden omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • de goede organisatie van onze diensten; 
 • naleving van onze wettelijke verplichtingen;
 • gastenbeheer;
 • facturatie en boekhouding; 
 • het verstrekken van informatie over onze onderneming, diensten en activiteiten;
 • behandelen van vragen, verzoeken en klachten;
 • beheer van geschillen;
 • statistieken en marktonderzoek; 
 • veiligheid 

2.2 IK BEN EEN WEBSITE BEZOEKER OF EEN CONTACTPERSOON DIE DIRECT MARKETING ONTVANGT

2.2.1 Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend voor gerechtvaardigde zakelijke doeleinden. Deze doeleinden omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • het verstrekken van onze (online) diensten;
 • reclame en (direct) marketing; 
 • systeemlogs en het verzamelen van statistieken over het gebruik van de webpagina; 
 • het verbeteren van de prestaties en het uitzicht van de webpagina;
 • behandelen van vragen, verzoeken en klachten (bv. verstuurd via onze webpagina); 
 • onderhoud.

2.3 IK BEN (EEN CONTACTPERSOON VAN) EEN LEVERANCIER OF EENDER WELKE ANDERE PERSOON WIENS PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT (BV. EEN BEZOEKER, EEN ZAKELIJK CONTACT ETC.)

2.4 Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend voor gerechtvaardigde zakelijke doeleinden. Deze doeleinden omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • naleven van onze wettelijke verplichtingen;
 • beheer van bestellingen en leveringen;
 • facturatie en boekhouding; 
 • het verstrekken van informatie over onze onderneming, diensten en activiteiten; 
 • de goede organisatie van onze diensten; 
 • behandelen van vragen, verzoeken en klachten;
 • beheer van geschillen;
 • public relations en perscontactpersonen;
 • statistieken en marktonderzoek;
 • veiligheid.

3. DE RECHTSGRONDEN VOOR VERWERKING VAN UW GEGEVENS 

3.1 IK BEN EEN HOTELGAST

3.1.1 Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de hierboven vermelde doeleinden in het kader van onze contractuele rechten en verplichtingen of om op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een contractuele relatie. Van tijd tot tijd kunnen wij ook uw persoonsgegevens verwerken voor de naleving van onze wettelijke verplichtingen.

3.2 IK BEN EEN WEBSITE BEZOEKER OF EEN CONTACTPERSOON DIE DIRECT MARKETING ONTVANGT

3.2.1 Wanneer u een bericht stuurt via de webpagina, zullen uw persoonsgegevens in principe worden verwerkt voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen (namelijk het belang om alle vragen, verzoeken en klachten verzonden via dit formulier op de best mogelijke wijze te behandelen). 

Vooraleer ons te beroepen op onze gerechtsvaardige belangen, zullen wij steeds geval per geval bepalen of onze belangen opwegen tegen uw belangen, fundamentele rechten en vrijheden. 

3.2.2 Indien u reeds bent verbleven in ons hotel of u hiertoe een reservatie hebt gemaakt, is het mogelijk dat uw e-mailadres wordt toegevoegd aan onze mailinglijst voor e-mailberichten die informatie bevatten van commerciële of promotionele aard over het hotel, hetgeen in ons gerechtvaardigd belang is. Indien u nog niet in ons hotel bent verbleven of nog geen reservatie hebt gemaakt, zullen wij u dergelijke e-mailberichten versturen op basis van uw toestemming.

3.3 IK BEN (EEN CONTACTPERSOON VAN) EEN LEVERANCIER OF EENDER WELKE ANDERE PERSOON WIENS PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT (BV. EEN BEZOEKER, EEN ZAKELIJK CONTACT ETC.)

3.4 Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de hierboven vermelde doeleinden: 

 • met het oog op het uitvoeren van met u gesloten overeenkomsten of om op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst; 
 • om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen;
 • in het kader van het gerechtvaardigd belang van onze onderneming en/of een derde partij, zoals (maar niet beperkt tot) onze zakelijke activiteiten, leveranciersbeheer enz. In dit verband zullen wij steeds geval per geval bepalen of onze belangen opwegen tegen uw belangen, fundamentele rechten en vrijheden. 

4. UW RECHTEN

4.1 U beschikt over verschillende rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van u bewaren. Wij wensen u te informeren dat u het recht heeft om:

 • bevestiging te krijgen dat wij uw persoonsgegevens verwerken en een kopie te vragen van de persoonsgegevens die wij van u bewaren; 
 • te vragen dat wij de persoonsgegevens die wij van u bewaren updaten of verbeteren, indien u meent dat deze onjuist of onvolledig zijn; 
 • te vragen dat wij de persoonsgegevens die wij van u bewaren verwijderen, of de wijze waarop wij deze persoonsgegevens gebruiken te beperken, indien u meent dat wij niet (meer) over een rechtmatige verwerkingsgrond beschikken; 
 • uw toestemming met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken (voor zover de verwerking gebaseerd is op uw toestemming); 
 • een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die betrekking hebben op u in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm en deze over te dragen aan een andere partij (voor zover de verwerking is gebaseerd op toestemming of een overeenkomst), die u aan ons hebt verstrekt;
 • bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens waarvoor wij gerechtvaardigde belangen als rechtsgrond gebruiken, waarop wij de verwerking zullen stopzetten tenzij wij dwingende gerechtvaardigde belangen gronden voor de verwerking hebben. U heeft eveneens het recht om op ieder moment bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens voor direct marketing. Indien u niet langer direct marketing van ons wenst te ontvangen, kan u met ons contact opnemen (zie hierna) of op de uitschrijffunctie “unsubscribe” in een dergelijke communicatie klikken. In dat geval worden de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerkt. 

4.2 Met het oog op de uitoefening van uw rechten, kan u ons een verzoek sturen met daarin het recht dat u wenst uit te oefenen via bruzm.dataprivacy@ihg.com. U kan deze contactgegevens eveneens gebruiken indien u een klacht wenst te formuleren met betrekking tot uw privacy. 

4.3 Indien u ontevreden bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens of een door u aangekaarte privacy vraag of een door u aangekaart verzoek behandelen, heeft u het recht om klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (“GBA”) van uw jurisdictie. 

5. HOE VERKRIJGEN WIJ PERSOONSGEGEVENS

5.1 IK BEN EEN HOTELGAST

5.1.1 Wij verkrijgen uw persoonsgegevens wanneer u verblijft (of hiervoor registreert) in ons hotel. Wij verkrijgen dergelijke gegevens omdat u ze aan ons geeft (bv. door het invullen van online formulieren) of omdat anderen ze aan ons geven (bv. uw werkgever / organisatie, een boekingswebsite etc.). 

5.2 IK BEN EEN WEBSITE BEZOEKER OF EEN CONTACTPERSOON DIE DIRECT MARKETING ONTVANGT

5.2.2 De persoonsgegevens die wij bewaren in onze marketing database werden door u of een derde partij aan ons verstrekt (bv. een boekingsorganisatie, uw werkgever etc.). 

5.3 IK BEN (EEN CONTACTPERSOON VAN) EEN LEVERANCIER OF EENDER WELKE ANDERE PERSOON WIENS PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT (BV. EEN BEZOEKER, EEN ZAKELIJK CONTACT ETC.)

5.3.1 Wij kunnen persoonsgegevens over u verkrijgen in het kader van de uitvoering van onze activiteiten.

5.3.2 Wij kunnen dergelijke persoonsgegevens verkrijgen omdat u ze aan ons geeft (bv. door contact met ons op te nemen, door online formulieren in te vullen, ...), omdat anderen ze aan ons geven (bv. uw werkgever of andere derde partijen), of omdat zij publiekelijk beschikbaar zijn.

5.3.3 Wanneer wij persoonsgegevens van andere partijen verkrijgen, leveren wij redelijke inspanningen - indien nodig - om contractuele clausules met deze partijen af te sluiten die hen ertoe verplichten om de wetgeving inzake gegevensbescherming te respecteren. 

6. GEGEVENS DIE WIJ VERZAMELEN

6.1 IK BEN EEN HOTELGAST 

6.1.1 Wanneer wij uw gegevens verwerken omdat u verblijft in ons hotel, kan het - onder meer - om de volgende gegevens gaan: 

 • identificatiegegevens (bv. naam, e-mail adres, land van woonplaats);
 • persoonlijke eigenschappen (bv. leeftijd, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, taal, gezinssamenstelling, etc.); 
 • financiële gegevens (bv. bankrekeningnummer); 
 • camerabeelden;
 • gegevens over de kamer waarin u verblijft en welke diensten u bestelt; 
 • gegevens over hoe u met ons interageert en andere gelijkaardige informatie.

6.2 IK BEN EEN WEBSITE BEZOEKER OF EEN CONTACTPERSOON DIE DIRECT MARKETING ONTVANGT

6.2.1 Wanneer wij uw gegevens verwerken omdat u onze webpagina gebruikt of om u direct marketing te versturen, kan het - onder meer - om de volgende gegevens gaan: 

 • Identificatiegegevens (bv. naam, e-mailadres, ...);
 • elektronische identificatiegegevens (bv. IP-adressen, type browser, cookie identificatoren, ...);
 • gegevens over hoe u met ons interageert (bv. wanneer u contact met ons opneemt) en andere gelijkaardige informatie.

6.3 IK BEN (EEN CONTACTPERSOON VAN) EEN LEVERANCIER OF EENDER WELKE ANDERE PERSOON WIENS PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT (BV. EEN BEZOEKER, EEN ZAKELIJK CONTACT ETC.)

6.3.1 De persoonsgegevens die wij verzamelen of verkrijgen kunnen, onder meer, het volgende inhouden: 

 • identificatiegegevens (bv. naam, adres (privé/werk), telefoonnummer (privé/werk), e-mailadres (privé/werk), land van woonplaats), nationaal identificatienummer, pasporten, etc.;
 • persoonlijke eigenschappen (bv. leeftijd, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, taal, gezinssamenstelling, etc.); 
 • financiële gegevens (bv. bankrekeningnummer,...); 
 • tewerkstellings- en educatieve gegevens (bv. de organisatie waarvoor u werkt, functietitel huidige verantwoordelijkheden,...); 
 • camerabeelden;
 • beeldmateriaal van geleverde producten en/of dienstenprestaties;
 • gegevens over hoe u met ons interageert (bv. wanneer u contact met ons opneemt, wanneer u ons op tentoonstellingen bezoekt etc.) en andere gelijkaardige informatie.

7. DOORGIFTE VAN UW GEGEVENS 

7.1 Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan verbonden vennootschappen, derde partijen die diensten aan ons verstrekken die redelijkerwijs de toegang tot persoonsgegevens met betrekking tot u nodig hebben met het oog op de verwezenlijking van één of meerdere van de hierboven verwezen doeleinden. Het kan onder meer gaan om de volgende derde partijen: 

 • externe dienstleveranciers waarop wij beroep doen voor verschillende zakelijke diensten;
 • rechtshandhavingsinstanties overeenkomstig de toepasselijke wetgeving;
 • externe professionele adviseurs (bv. advocaten of consultants van de onderneming).

7.2  [OPTIE 1: In principe geven wij uw persoonsgegevens niet door aan ontvangers die zich bevinden in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) waarvan de wetgeving mogelijk niet dezelfde graad van gegevensbescherming biedt]

[OPTIE 2: Aangezien wij deel uitmaken van een internationale hotelgroep, kunnen sommige van de ontvangers van uw persoonsgegevens waarnaar hierboven werd verwezen zich bevinden in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) waarvan de wetgeving mogelijk niet dezelfde graad van gegevensbescherming biedt. In dit laatste geval, zullen wij de gepaste waarborgen nemen om uw persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming.

7.3 Wij behouden ons het recht voor om uw persoonlijke informatie bekend te maken indien vereist door de wet, of wanneer wij menen dat bekendmaking noodzakelijk is om onze rechten te beschermen en/of een gerechtelijke procedure, gerechtelijk bevel, verzoek van een toezichthouder of een ander wetgevingsproces waarin wij zijn betrokken na te leven.

8. BESCHERMING VAN UW GEGEVENS

8.1 Wij treffen strikte technische en organisatorische (veiligheids-)maatregelen om uw informatie zowel online als offline te beschermen tegen toegang door onbevoegde personen en tegen onrechtmatige verwerking, onopzettelijk verlies, vernietiging en schade.

8.2 Wij beperken ook de toegang tot uw persoonlijke informatie tot personen die volgens ons deze informatie redelijkerwijs nodig hebben om hun taken uit te voeren

9. BEWAREN VAN UW GEGEVENS

9.1.1 Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de hierboven beschreven doeleinden.

Als algemene regel worden bestanden verkregen in het kader van onze activiteiten die persoonsgegevens kunnen bevatten (bv. overeenkomsten, bestellingen, correspondentie etc.) bewaard voor een periode van 10 jaar.

9.1.2 Persoonsgegevens verwerkt in het kader van direct marketing, bewaren wij echter gedurende een periode van 5 jaar vanaf het laatste contact met de betrokkene. Indien u een klant bent geworden gedurende deze periode, kunnen wij echter uw persoonsgegevens bewaren voor een langere periode, met name 10 jaar vanaf het leveren van de producten of diensten, of vanaf het laatste contact met ons (indien dit contact zou plaatsvinden op een latere datum).

9.1.3 Afhankelijk van de specifieke situatie en de toepasselijke nationale wetgeving, kunnen wij uw persoonsgegevens echter voor langere periodes bewaren. Dit zal in het bijzonder het geval zijn indien één van de volgende periodes langer is: (i) zo lang als noodzakelijk voor onze dagelijkse activiteiten; (ii) de wettelijk vereiste bewaarperiode; of (iii) de verjaringstermijn waarbinnen gerechtelijke procedures kunnen worden opgestart.

10. GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING 

10.1 Automatische besluiten zijn besluiten over personen die louter gebaseerd zijn op de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens en die rechtsgevolgen teweeg brengen die de betrokken personen aanzienlijk treffen.

10.2 In de regel gebruiken wij geen persoonsgegevens voor geautomatiseerde besluitvormingen. Wij nemen geen beslissingen over u die enkel gebaseerd zijn op de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens.

11. HOE CONTACT MET ONS OPNEMEN? 

11.1 Wij hopen dat deze Privacyverklaring u de manier waarop wij uw gegevens verwerken helpt te begrijpen, en u meer vertrouwen hierin geeft. Indien u verdere vragen heeft hierover, gelieve contact met ons op te nemen via bruzm.dataprivacy@ihg.com.

12. WIJZIGINGEN AAN DEZE PRIVACYVERKLARING 

12.1 Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. Om u te informeren wanneer wij de Privacyverklaring hebben aangepast, zullen wij bij iedere wijziging de datum van herziening bovenaan deze pagina aanpassen. De nieuwe gewijzigde of aangepaste Privacyverklaring zal dan gelden vanaf deze datum. Gelieve deze pagina regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van wijzigingen en toevoegingen

WHO THIS COOKIE NOTICE APPLIES TO

Crowne Plaza Brussels Airport (Holiday Inns of Belgium SA - “ We”) is a business hotel. We make part of the Intercontinental Hotels Group (“IHG”).

As a company, we are committed to ensuring that your privacy is protected. We aim to be as open and transparent as possible around the use of cookies and the information we collect when you visit this webpage.

This notice explains what cookies are, which cookies we use, and how you can manage (enable / disable and/or delete) them.

If you wish to obtain more general information about why and how we use your personal data when we perform any other activities that form part of the operation of our business, please visit the privacy statement.

WHAT IS A COOKIE

This webpage contains cookies. A cookie is an uncomplicated small file that is sent together with pages of this website and is stored by your browser on the hard disk of your computer or on your mobile device. The information stored on it may be returned to our servers on your next visit.

Cookies can be used for various purposes, such as ensuring the good functioning of the website applications or gathering statistics in order to improve a website.

Cookies can be categorized according to whether they are “session cookies” or “persistent cookies”. A session cookie will only last for a browser session, at the end of which it will expire. A persistent cookie has longer lifetime than a session cookie and will last for the period of time specified in the cookie (this will vary from cookie to cookie). It will be stored on your computer or mobile device and will be activated every time you visit the Site .

COOKIES ON THIS WEBPAGE

This webpage contains the following cookies:

- ANALYTICAL COOKIES

These cookies are used to gather statistics about your visit to this Site in order to improve its performance and design (“web audience measuring”). They collect information about which parts of the website you viewed during your visit, how long a visit takes etc.

- SOCIAL PLUG-IN CONTENT SHARING COOKIES

Buttons have been put on our website to be able to promote (“like”) or share (“tweet”) web pages on social networks such as Facebook, Instagram, LinkedIn and Twitter. These buttons work by means of “social plug-in modules” which store and access cookies in order to allow the social network to identify their members when they want to like or share content. We have no influence on these cookies.

The information collected is anonymized as much as possible The information is transmitted to and stored by Facebook, Instagram, LinkedIn and Twitter on servers in the United States. Facebook, Instagram, LinkedIn and Twitter adhere to the Privacy Shield principles and are members of the Privacy Shield program of the American Ministry of Commerce. This means that an appropriate protection level for the processing of any personal data is ensured.

For more information, please consult the cookie policies of Facebook, Instagram, LinkedIn and Twitter:

MANAGING COOKIES

You can enable, disable and/or delete cookies as you wish. You can delete all cookies that are already on your device and you can set most browsers to prevent them from being placed.

The ability to enable, disable and/or delete cookies can be completed at browser level. These settings are usually found in the “options” or “preferences” menu of you internet browser. In order to understand these settings, the following links may be helpful. Otherwise you should use the “Help” option in your internet browser for more details:

HOW TO CONTACT US?

We hope that this policy helps you understand our use of cookies. If you have any further queries, please contact us by e-mailing us at bruzm.dataprivacy@ihg.com.

CHANGES TO THIS NOTICE

We may modify or amend this Cookie Notice from time to time. Any changes we may make to our Cookie Notice in the future will be posted on this page. To let you know when we make changes to this Cookie Notice, we will amend the revision date at the top of this page. Please check back periodically to see changes and additions.